Kakatiya University Revaluation Results For LLB (3 YDC) 1st Semester & LLB (5 YDC) 1st Semester Examinations - May 2022

Rahul

Moderator
Kakatiya University Revaluation Results For LLB (3 YDC) 1st Semester & LLB (5 YDC) 1st Semester Examinations - May 2022
Check Result Here

Kakatiya University


Note :
  • Examinations held by Kakatiya University - KU in May 2022
  • Revaluation Results Published by Kakatiya University - KU on 23-01-2023
 
Top