Kakatiya University M.Sc.(Integrated Chemistry) V, VII & IX Semester Examinations Results - February 2023

Guru

Moderator
M.Sc.(Integrated Chemistry) IX Semester Examinations Results - February 2023
Check Results Here

M.Sc.(Integrated Chemistry) VII Semester Examinations Results - February 2023
Check Results Here

M.Sc.(Integrated Chemistry) V Semester Examinations Results - February 2023
Check Results Here


Note:
Results Announced on 29-04-2023.
 
Top