JNTUK II Year B. Pharmacy, II Year Pharm.D and I Year M. Tech / M. Pharmacy Academic Calendar 2022-2023

Rahul

Moderator
JNTUK II Year B. Pharmacy, II Year Pharm.D and I Year M. Tech / M. Pharmacy Academic Calendar 2022-2023

jntuk


JNTUK II Year B.Pharmacy Academic Calendar 2022-2023
Download Academic Calendar Here

JNTUK I Year M. Tech / M. Pharmacy Academic Calendar 2022-2023
Download Academic Calendar Here

JNTUK II Year Pharm.D Academic Calendar 2022-2023
Download Academic Calendar Here

Note : Academic Calendar issued by JNTUK on 03-11-2022
 

Attachments

  • II B. Pharmacy.pdf
    245.3 KB · Views: 103
  • I M. Tech, M. Pharmacy.pdf
    226.6 KB · Views: 58
  • II Pharmada D.pdf
    224.7 KB · Views: 32
Top