ಕೋವಿಡ್-19 (ಕೊರನಾ ವೈರಸ್) ಹರಡುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು

Rahul

Well-Known Member

Attachments

Top