jntuk contact numbers

  1. R

    JNTUK Contact Numbers & E-Mail Ids

    Note : P = Phone Number F = Fax e = Email Id ADMINISTRATION Registrar P : 0884-2300900 F : 0884-2300901 e : registrar@jntuk.edu.in Director of Evaluation P : 0884-2300911 F : 0884-2300912 e : de@jntuk.edu.in Director, Research and Development P : 0884-2300992 e ...
Top