apjaktu results

  1. R

    APJAKTU Honours Result- B.Tech S8 (Hons) Exam May 2020 (S8 Result)

    APJAKTU Honours Result- B.Tech S8 (Hons) Exam May 2020 (S8 Result)...
  2. R

    APJAKTU MBA T5(R and S) Exam Feb 2020 FT (S5 Result)

    APJAKTU MBA T5(R and S) Exam Feb 2020 FT (S5 Result)...
Top